• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Foto nieuw bestuur HD

Afgelopen maandag 29 januari heeft de goed bezochte Algemene Ledenvergadering ingestemd met de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden en het zittende bestuur decharge verleend over het verstreken verenigingsjaar.

Scheidend voorzitter Leander van der Spek gaf de vergadering een toelichting op het jaarverslag 2017 en ontving samen met penningmeester Marc Hollman de complimenten van de kascommissie over de financiele paragraaf hierin. Na de beantwoording van enkele kritische en geinteresseerde vragen werd door de aanwezige leden en/of hun vertegenwoordigers decharge verleend aan zowel de kascommissie als het bestuur.

Voor Leander was dit tevens het moment om terug te treden als voorzitter van de vereniging. De vergadering bedankte hem hartelijk voor zijn niet aflatende inzet en de vervulling van verschillende bestuursfuncties van de afgelopen jaren.

Als enig overgebleven bestuurslid rustte vervolgens op penningmeester Marc de zware taak om het stokje (dan wel hamer) over te nemen en de vergadering formeel te informeren over de openstaande vacatures binnen het bestuur en de zich hiervoor aangemelde kandidaten.
Voor de vacante positie van Voorzitter had zich een kandidaat gemeld, te weten Bart Keijl; voor de positie van Bestuurslid Technische zaken had Erick Schabracq zich kandidaat gesteld.
Na een korte introductie van zichzelf werden beide kandidaten door de algemene ledenvergadering benoemd op de voorgestelde posities, de positie van Secretaris blijft vooralsnog vacant en zal door het nieuwe bestuur gezamenlijk worden ingevuld.

De penningmeester gaf vervolgens nog een toelichting op de door hem opgestelde begroting voor 2018.

Na de benoeming van een nieuwe kascommissie voor het komende verenigingsjaar werd de vergadering besloten en kon er een toost worden uitgebracht op het nieuwe jaar, de vereniging en het nieuwe bestuur.

Alle aanwezigen bij deze vergadering ontvangen binnenkort persoonlijk een verslag hiervan. Voor de niet aanwezigen is het wellicht goed om nog eens aandacht te vragen voor het door meerdere aanwezigen gedane dringende beroep ten aanzien van:

  • Invulling vacature Secretaris en eventueel nog een extra bestuurslid (vicevoorzitter)
  • Uitbreiding activiteitencommissie (leden of extra hulp per onderdeel)
  • Werving nieuwe sponsoren

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt immers niet alleen bij het bestuur en/of de commissies, maar bij ons allen!