• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Beste leden en ouders of verzorgers van leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur van HSV Houten Dragons u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 31 januari 2005. De aanvang is 20.00 uur en de vergadering zal uiterlijk om 23.00 uur eindigen. Uiterlijk 18 januari 2005 zenden wij u alle stukken, evenals de agenda voor dit overleg. Ook wordt is dan de locatie voor deze vergadering bekend.

VACATURE BESTUURSLEDEN EN EINDIGING BESTUURSTERMIJN
Thom Maas bedankt voor zijn functie als Algemeen bestuurslid. Hij zal daarom ook aftreden op 31 januari 2005. Dit betekent dat er binnen het bestuur 2 vacatures ontstaan die zullen moeten worden ingevuld, te weten:

  • Voorzitter
  • Algemeen bestuurslid

Eventuele kandidaten kunnen zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden. Deze kandidaatsstelling dient tenminste twee weken voor de vergadering plaats te vinden (17 januari 2005). U kunt uw kandidaatstelling bekend maken door een mail te sturen aan bestuur@houtendragons punt nl. De namen van de kandidaten worden tenminste één week voor de vergadering waarin verkiezing plaatsvindt aan alle leden bekendgemaakt.
Voor de volledigheid: Thom blijft vooralsnog zijn taken als Wedstrijdsecretaris uitvoeren en blijft tevens deelnemen in de Technische Commissie.

 

TOEGANG EN STEMRECHT (Artikel 18 statuten)
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ereleden, aspirantleden, ouders of verzorgers van leden die leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt als ook donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden of aspirantleden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid, aspirantlid of geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het beroep tot opzegging wordt behandeld.

 

Ieder lid, aspirantlid en erelid van de vereniging dat niet geschorst is en de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, heeft één stem. Voor leden en aspirantleden die leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt wordt stem uitgebracht door zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn verzorger.

 

Een lid kan zijn stem schriftelijk(!) door een daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Een (door beide personen ondertekende) machtiging kan ook nog voor aanvang voor de vergadering worden afgegeven bij het bestuur.

 

Wij hopen dat u op 31 januari 2005 aanwezig zult zijn op deze Algemene Ledenvergadering. Het bestuur hecht veel belang aan uw aanwezigheid, want zonder uw aanwezigheid of afgegeven machtiging wordt over u beslist.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maarten Giezen
secretaris
HSV Houten Dragons

 

(deze uitnodiging is op 21-12-04 ook per e-mail verstuurd)