• 2_slide-10.png
  • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

De statuten van de vereniging zijn als volgt:

 

AFSCHRIFT AKTE VASTSTELLING STATUTEN van de vereniging:

Honk- en Softbalvereniging
HOUTEN DRAGONS
gevestigd te Houten

 

akte d.d. 12 december 2000

 

Mr J.C.C.M. Receveur

De Molen 89

3995 AW HOUTEN

(030) 6351212


Heden, twaalf december tweeduizend, verschenen voor mij, Mr Joseph Charles Chrétien Marie Receveur, notaris te Houten:

1. de heer Markus Theoderus ODIJK, wonende Bronmos 16, 3994 KA Houten, geboren te Utrecht op vier maart negentienhonderd zeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, houder van rijbewijs nummer: xxxxxxxxxx;

2. de heer Jos VAN BRUMMELEN, wonende Oostmolenwerf 66, 3011 TL Rotterdem, geboren te Utrecht op vier en twintig juni negentienhonderd negen en zeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, houder van rijbewijs nummer: xxxxxxxxxx.

De comparanten verklaarden een vereniging te hebben opgericht en daarvoor vast te stellen de navolgende STATUTEN:

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1

1.De vereniging draagt de naam:

Honk- en Softbalvereniging HOUTEN DRAGONS.

2. Zij is gevestigd te Houten.

 

DUUR

 

Artikel 2

1.De vereniging is opgericht op vijf en twintig augustus tweeduizend.

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

 

DOEL

 

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de honkbal- en softbalsport.

2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen van de beroeps honkbal- en softbalsport.

3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB);

b. het maken van propaganda voor de honkbal- en softbalsport in woord, geschrift en daad;

c. oefening van leden en aspirantleden;

d. het organiseren van wedstrijden en evenementen op het gebied van de honkbal- en softbalsport;

e. het behartigen van de belangen van haar leden, aspirantleden en ereleden;

f. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

 

LEDEN, ERELEDEN, ASPIRANTLEDEN EN DONATEURS

 

Artikel 4

1. De vereniging kent leden, ereleden, aspirantleden en donateurs.

2. Leden, ereleden en aspirantleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die het doel van de vereniging onderschrijven.

3. Leden zijn natuurlijke personen die, nadat zij een jaar aspirantlid zijn geweest, als lid van de vereniging zijn toegelaten.

4. Ereleden zijn leden die wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Waar in deze statuten gesproken wordt over leden, worden daaronder ook verstaan de ereleden, tenzij andere vermeld.

5. Aspirantleden zijn natuurlijke personen die als aspirantlid der vereniging zijn toegelaten en nog geen jaar aan de activiteiten van de vereniging deelnemen.

6. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.

7. Ereleden, aspirantleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden, aspirantleden en donateurs zijn opgenomen.

 

TOELATING

 

Artikel 5

1. Men kan als lid, aspirantlid of donateur worden toegelaten nadat daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur is ingediend.

2. Een aspirantlid wordt, behoudens indien de algemene ledenvergadering binnen een jaar anders heeft besloten, op het moment dat de periode van een jaar is verstreken, automatisch lid van de vereniging; een aspirantlid is steeds bevoegd zijn aspirantlidmaatschap te beëindigen.

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en donateurs. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan dan alsnog tot toelating besluiten.

4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tien procent van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene ledenvergadering benoemd.

 

SCHORSING

 

Artikel 6

1. Het bestuur is bevoegd een lid, erelid of aspirantlid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden in het geval het lid of aspirantlid bij herhaling in strijd handelt met zijn verplichtingen, of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Wordt binnen de periode van drie maanden de schorsing niet omgezet in een opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in Artikel 7 lid 4, den vervalt de schorsing na het verstrijken van gemelde periode van drie maanden.

2. Het bestuur brengt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van de schorsing onder opgaaf van redenen.

3. Gedurende de schorsing kunnen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap niet worden uitgeoefend.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt door:a. het overlijden van het lid;b. opzegging door het lid;c. opzegging door de vereniging;d. ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

3. Het lidmaatschap kan eerder worden beëindigd:

a. onmiddellijk indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld wordt opgezegd. Het besluit is alsdan niet op het lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

c. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

4. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur, met onmiddellijke ingang en betrokkene wordt schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Betrokkene staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangend het beroep is het lid geschorst.

5. Ontzetting door de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting door de vereniging geschiedt door de algemene ledenvergadering en met onmiddellijke ingang. Op het besluit van de algemene ledenvergadering is geen beroep mogelijk.6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft echter de financiële bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN DONATEURS

 

Artikel 8

1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd, behoudens dat de contributie is verschuldigd tot en met de dag van beëindiging van het aspirantlidmaatschap.

2. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 9

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden en de aspirantleden, uit andere verplichte afdrachten door de leden en aspirantleden, uit donaties van de donateurs, uit sponsorbijdragen en verder uit subsidies, bijdragen, verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede uit andere baten.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 

Artikel 10

1. De leden, ereleden, aspirantleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering per categorie zal worden vastgesteld.

2. Ereleden die niet aan de competitie deelnemen en gevestigd zijn in Houten behoeven geen jaarlijkse bijdrage te betalen.

Indien zij buiten Houten gevestigd zijn, kan de algemene ledenvergadering een onkostenvergoeding vaststellen voor het verzenden van verenigingsnieuws en stukken.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN DONATEURS

 

Artikel 11

1. Aspirantleden zijn geen leden. Zij hebben – behoudens dat zij totdat zij de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd – dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan leden zijn toegekend respectievelijk opgelegd, tenzij in deze statuten anders staat vermeld.

2. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben deze het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

 

Artikel 12

1. Er is een bestuur, dat belast is met het bestuur van de vereniging; dit bestuur bestaat uit minimaal drie leden. De benoeming geschiedt uit de leden en ereleden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

3. De werkzaamheden van het bestuur worden nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

4. Het bestuur geeft tenminste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering waar verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda zal staan, gelegenheid tot het stellen van kandidaten.

5. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk bij de secretaris tenminste twee weken voor de vergadering waarin verkiezing plaatsvindt. De namen van de kandidaten worden tenminste één week voor de vergadering waarin verkiezing p1aatsvindt aan alle leden bekendgemaakt, gelijk met het bekend maken van de agenda.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEKLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

 

Artikel 13

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a. het eindigen van het lidmaatschap;

b. bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 

Artikel 14

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon zijn verenigd.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 15

1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature of vacatures aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:

tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;

waarbij de vereniging zich voor een derde sterk maakt;

waarbij de vereniging zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5. Onverminderd het bepaalde onder lid 4., behoeft het bestuur eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering, hierna ook te noemen ALV voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen boven een bedrag van EURO 3.000,00 (drieduizend euro).

6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;d. het aangaan van dadingen;e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

7. Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering zoals bedoeld in de leden 4., 5., en 6. kan door en tegen derden beroep worden gedaan.8. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door de voorzitter alleen of twee andere bestuursleden tezamen handelend.

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

 

Artikel 16

1. Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met één en dertig oktober.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering te houden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, waarin ondermeer de volgende stukken aan de orde komen:

a. het jaarverslag over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid;

b. een balans;

c. een staat van baten en lasten.Deze stukken worden ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie, met voorafgaande toestemming van de ALV, zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie.5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2.en 3., tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

 

Artikel 17

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na af loop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 16. lid 3.;

b. het verslag van de kascontrolecommissie zoals bedoeld in artikel 16. lid 4.;

c. de benoeming van de in artikel 16. genoemde controlecommissie voor het volgende verenigingsjaar;

d. voorziening in eventuele vacatures;

e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van het aantal stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

 

TOEGANG EN STEMRECHT ALV

 

Artikel 18

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ereleden, aspirantleden, ouders of verzorgers van leden die leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt als ook donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden of aspirantleden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid, aspirantlid of geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het beroep tot opzegging wordt behandeld.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de vergadering.

3. Ieder lid, aspirantlid en erelid van de vereniging dat niet geschorst is en de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, heeft één stem. Voor leden en aspirantleden die leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt wordt stem uitgebracht door zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn verzorger.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ALV

 

Artikel 19

1. De algemene ledenvergadering wordt, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 17. lid 4., geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aangewezen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan kiest de vergadering een voorzitter.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALV

 

Artikel 20

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen

5. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming met algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze leden niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering

8. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALV

 

Artikel 21

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden en aspirantleden volgens het register bedoeld in artikel 4. lid 8. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 22

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

 

Artikel 23

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1., 2. en 3. van artikel 22. is van overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 24

1. De algemene ledenvergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

SLOTBEPALING

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:

- de comparant sub 1., genoemde heer Markus Theodorus Odijk, in de functie van voorzitter;

- de comparant sub 2., genoemde heer Jos van Brummelen, in de functie van secretaris/penningmeester;

- mevrouw Natasha Pastoors, wonende Dukdalf 3-06, 3961 LA Wijk bij Duurstede, geboren te Wijk bij Duurstede op zestien juni negentienhonderd twee en zeventig, als gewoon lid van het bestuur;

- de heer Björn Eduard te Boekhorst, wonende Beryldrift 15, 3436 BN Nieuwegein, geboren te Utrecht op zeventien augustus negentienhonderd drie en tachtig, als gewoon lid van het bestuur;

- mevrouw Mieke van den Berg, wonende Snoeksloot 105, 3993 HJ Houten, geboren te Utrecht op dertien mei negentienhonderd zes en zeventig, als gewoon lid van het bestuur.

 

BEKENDHEID COMPARANTEN

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de daartoe bestemde, in deze akte vermelde, documenten.

 

SLOT

Deze akte is verleden te Houten op de datum in de aanvang van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen personen, hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

M.Th. Odijk; J. van Brummelen; J.C.C.M. Receveur